+421 32 64 02 593

sgt@sgt.sk

Follow Us:

SGT Trenčín

KOMPLEXNÉ GEODETICKÉ SLUŽBY

Naše služby

Poskytujeme komplexné geodetické služby a odbornú poradenskú činnosť hlavne v lokalite Trenčín a okolie, ale aj v iných kútoch Slovenska. Zároveň poskytuje služby v oblasti energetických certifikátov.

Geodetické služby

Geometrické plány
Vyhotovujeme geometrické plány ako technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín, znázorňujúci graficky pozemky a stavby, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením resp. výstavbou. Vykonávame grafické identifikácie parciel registrov E – KN a C – KN a skutkového stavu v teréne.

Majetkoprávne vysporiadanie

Vykonávame činnosti spojené s identifikáciou vlastníkov, vypracovania návrhu zmluvy, doručenie fyzickým alebo právnickým osobám. Zabezpečujeme uzavretie zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Súčasťou je aj vyhotovenie geometrického plánu a súdnoznaleckého posudku.

Vytyčovacie práce

Vytyčujeme priebeh hraníc pozemkov z platnej katastrálnej mapy, hranice pre fyzické odčlenenie časti pozemkov na podklade geometrického plánu.

Vytyčujeme stavby:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • inžinierske stavby

Inžinierska geodézia

 • Vykonávame predrealizačné a porealizačné zamerania
 • Zameriavame žeriavové dráhy

Inžiniering

 • Komplexné práce spojené so zabezpečením:
  • územných rozhodnutí,
  • stavebných povolení na výstavbu,
  • kolaudčných rozhodnutí
 • Zabezpečnie vybavenia žiadostí pre zmenu kultúry pozemkov
 • Sprostredkovanie projektových a dodávateľských prác súvisiacich s výstavbou

Energetický certifikát

Naša spoločnosť zabezpečuje energetické certifikáty ku kolaudačnému konaniu, k predaju vašej nehnuteľnosti alebo k programu zelená obnova – dotácia na obnovu staršieho rodinného domu.
Vypracujeme energetický certifikát odborne, expresne a za prijateľnú cenu.

Reality

 • Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov
 • Náhradné dedičské konania
 • Sprostredkovanie kúpa a predaja nehnuteľností
 • Sprostredkovanie vyhotovenia kúpno-predajných zmlúv, zámenných zmlúv, zmlúv o zriadení vecných bremien, zmlúv o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, atď.
 • Zabezpečenie podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
 • Sprostredkovanie vyhotovenia znaleckých posudkov
 • Zabezpečenie stavebného dozoru
 • Zabezpečenie podkladov z katastra nehnuteľností
 • Príprava a sumarizácia podkladov pre výkup pozemkov – developérska činnosť
 • Analýza majetkových vzťahov

prečo služby u nás?

Najlepšie komplexné geodetické služby v Trenčianskom kraji

Tím našich odborníkov zložený z autorizovaných geodetov, projektantov, právnikov a odborníkov súvisiacich profesií  je zárukou našej výnimočnej kvality služieb a maximálneho profesionálneho prístupu. 

Rokov na trhu
0
Spokojných klientov
0 +
Členov tímu
0 +

Naši klienti

Kontakty

tel/fax:+42132 64 02 593
mobil: +421903418770
mobil: +421905817482
mobil: +421903729510

Fakturačné informácie

Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín
zapísaná v OR SR Trenčín odd.: Sro, vl.č.: 14679/R,
IČO: 36 335 924
IČ DPH: SK2021840106

Energetická certifikácia budov

Energetický certifikát za zvýhodnenú cenu pri zhotovení geometrického plánu ku kolaudácii
Viac informácií tu: www.ectn.sk

© 2022 Created with Royal Elementor Addons