+421 32 64 02 593

sgt@sgt.sk

Follow Us:

Reality

  • Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov
  • Náhradné dedičské konania
  • Sprostredkovanie kúpa a predaja nehnuteľností
  • Sprostredkovanie vyhotovenia kúpno-predajných zmlúv, zámenných zmlúv, zmlúv o zriadení vecných bremien, zmlúv o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, atď.
  • Zabezpečenie podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
  • Sprostredkovanie vyhotovenia znaleckých posudkov
  • Zabezpečenie stavebného dozoru
  • Zabezpečenie podkladov z katastra nehnuteľností
  • Príprava a sumarizácia podkladov pre výkup pozemkov – developérska činnosť
  • Analýza majetkových vzťahov

Kontakty

tel/fax:+42132 64 02 593
mobil: +421903418770
mobil: +421905817482
mobil: +421903729510

Fakturačné informácie

Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín
zapísaná v OR SR Trenčín odd.: Sro, vl.č.: 14679/R,
IČO: 36 335 924
IČ DPH: SK2021840106

Energetická certifikácia budov

Energetický certifikát za zvýhodnenú cenu pri zhotovení geometrického plánu ku kolaudácii
Viac informácií tu: www.ectn.sk

© 2022 Created with Royal Elementor Addons