+421 32 64 02 593

sgt@sgt.sk

Follow Us:

Geodetické služby

Geometrické plány

Vyhotovujeme geometrické plány ako technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín, znázorňujúci graficky pozemky a stavby, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením resp. výstavbou. Vykonávame grafické identifikácie parciel registrov E – KN a C – KN a skutkového stavu v teréne.

Majetkoprávne vysporiadanie

Vykonávame činnosti spojené s identifikáciou vlastníkov, vypracovania návrhu zmluvy, doručenie fyzickým alebo právnickým osobám. Zabezpečujeme uzavretie zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Súčasťou je aj vyhotovenie geometrického plánu a súdnoznaleckého posudku.

Vytyčovacie práce

Vytyčujeme priebeh hraníc pozemkov z platnej katastrálnej mapy, hranice pre fyzické odčlenenie časti pozemkov na podklade geometrického plánu.

Vytyčujeme stavby:

  • rodinné domy
  • bytové domy
  • inžinierske stavby

Inžinierska geodézia

  • Vykonávame predrealizačné a porealizačné zamerania
  • Zameriavame žeriavové dráhy

Kontakty

tel/fax:+42132 64 02 593
mobil: +421903418770
mobil: +421905817482
mobil: +421903729510

Fakturačné informácie

Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín
zapísaná v OR SR Trenčín odd.: Sro, vl.č.: 14679/R,
IČO: 36 335 924
IČ DPH: SK2021840106

Energetická certifikácia budov

Energetický certifikát za zvýhodnenú cenu pri zhotovení geometrického plánu ku kolaudácii
Viac informácií tu: www.ectn.sk

© 2022 Created with Royal Elementor Addons